Online úklid s Jolantou

PEČUJTE O SVŮJ DOMOV S RADOSTÍ, LEHKOSTÍ…
A PODPOROU EXPERTKY NA ÚKLID!

Těší­te se na Váno­ce, chce­te mít ukli­ze­no a pro­žít advent v kli­du? Uká­žu vám kouz­lo úkli­du s leh­kos­tí a rados­tí ve flow pod­le LUNÁRNÍHO KALENDÁŘE.

KONEČNĚ ÚKLID, KTERÝ VYLADÍ VÁŠ DOMOV!

Vědě­li jste, že při úkli­du může­te čer­pat z pří­rod­ních záko­nů a usnad­nit si tak péči o váš domov? Pokud vní­má­te, že na úklid nesta­čí­te vlast­ní­mi sila­mi a do začát­ku bys­te oce­ni­ly rady, tipy a pod­po­ru pro­fe­si­o­nál­ky i stej­ně nala­dě­ných žen, přes­ně na vás jsem mys­le­la při tvor­bě onli­ne pro­gra­mu Úklid pod­le živlů.

S jiskřivou energií Jolanty Balon uklidíte za 30 dní celou domácnost jako mávnutím kouzelného proutku.

PROČ BYCH MĚLA UKLÍZET PODLE ŽIVLŮ?

Celý kon­cept pod­po­ru­je zdra­vé prou­dě­ní živo­to­dár­né ener­gie v domě. Chce­te ukli­ze­nou domác­nost, spo­ko­je­ný život, šťast­nou rodi­nu a hoj­nost? Pak je pro­gram vhod­ný prá­vě pro vás.

ČÍM JE PROGRAM VÝJIMEČNÝ A PROČ JE EFEKTIVNÍ?

Úklid pod­le živlů je uni­kát­ní a své­ho dru­hu prv­ní úkli­do­vý pro­gram, kte­rý pro­po­ju­je všech­ny základ­ní čin­nos­ti v péči o domác­nost v jeden při­ro­ze­ný cyk­lus. Dob­ře zvo­le­né úkli­do­vé prá­ce ve správ­ný oka­mžik šet­ří váš čas i ener­gii.

}

KDY BUDE PROGRAM PROBÍHAT?

Od lis­to­pa­do­vé­ho novo­lu­ní po pro­sin­co­vé novo­lu­ní, tedy 4. 11. – 4. 12. 2021. Je to nej­lep­ší čas na změ­nu a úžas­ná pří­le­ži­tost pře­hod­no­tit svůj postoj k úkli­du. V obdo­bí, kdy se rodí nový měsíc, máme nej­ví­ce ener­gie pro vytvo­ře­ní nových návy­ků a s elá­nem se pus­tí­me do úkli­du.

JAK BUDE PROGRAM PROBÍHAT?

Kaž­dé 2 – 3 dny, při změ­ně živlu, vám dora­zí e‑mail s úkli­do­vou instruk­cí a ově­ře­ným postu­pem, kte­rý sta­čí jed­no­du­še násle­do­vat. Dozví­te se, co v daný čas půjde v rám­ci péči o domov nej­lé­pe od ruky. V uza­vře­né Face­boo­ko­vé sku­pi­ně toto téma pro­be­re­me do vět­ší hloub­ky, vzá­jem­ně se pod­po­ří­me a namo­ti­vu­je­me k prá­ci.

CO MŮŽETE OD PROGRAMU OČEKÁVAT?

Pro­bu­dí­te v sobě při­ro­ze­nou moti­va­ci, jak pečo­vat o svůj domov. Ukli­dí­te, vytří­dí­te, vyčis­tí­te a srov­ná­te všech­ny věci tak, že bude­te mít doma čis­to a pořá­dek. Celý Vesmír se spo­jí, aby se vám doma dob­ře dýcha­lo i tvo­ři­lo.

NAJDU SI V TOMTO KONCEPTU PRO SEBE NĚCO UŽITEČNÉHO, KDYŽ K NÁM DOCHÁZÍ PANÍ NA ÚKLID?

Paní na úklid může péči o domác­nost znač­ně uleh­čit, tep­lo domo­va stá­le tvo­ří „paní domu“ a je tak na vás, s jakou ener­gií bude­te dělat zby­lé prá­ce.

KOLIK ČASU BUDU POTŘEBOVAT NA ÚKLID CELÉ DOMÁCNOSTI?

Na pročte­ní instruk­cí sta­čí jen pár minut den­ně a vy sama se roz­hod­ne­te, kolik času může­te a chce­te úkli­du věno­vat. Ráda poskyt­nu infor­ma­ce a rady ohled­ně vhod­né oblas­ti a způ­so­bu úkli­du pro kaž­dý den, aby se vám snad­no uklí­ze­lo a výsled­ky byly vidi­tel­né.

POTŘEBUJI NAKOUPIT SPECIÁLNÍ ČISTIČE, DOPLNIT HADŘÍKY A DALŠÍ POMŮCKY K ÚKLIDU?

Dosta­ne­te dopo­ru­če­ný nákup­ní seznam úkli­do­vých pro­střed­ků a uklí­zet může­te se svou oblí­be­nou znač­kou. Mě vyho­vu­je čes­ká eko­lo­gic­ky šetr­ná dro­ge­rie a moji osvěd­če­ní pomoc­ní­ci, ale ráda vyzkou­ším i vaše ově­ře­né tipy!

Dopřejme si dostatek času na pohodový úklid našich domovů před Štědrým dnem. A v období Adventu se budeme věnovat příjemným přípravám na krásné a klidné Vánoce.

Čeká nás kurz s nezapomenutelnou atmosférou!

JO!LA

KDO VÁS KURZEM PROVEDE?

Jolan­ta Balon, autor­ka a pátý živel pro­jek­tu Úklid pod­le živlů. Pozná­ní, že cítím vib­ra­ce lidí a doká­žu je har­mo­ni­zo­vat, ze mě udě­la­lo léči­tel­ku. Časem jsem ošet­řo­va­la nejen lidi, ale i jejich domo­vy a pozna­la, že nej­víc je trá­pí úklid. Zjis­ti­la jsem, že pro­po­je­ním s pří­rod­ní­mi živly dosáh­nou lep­ších výsled­ků s men­ším úsi­lím. A tak jsem vytvo­ři­la ten­to uni­kát­ní pro­gram, kte­rý při úkli­du pou­ží­vám doma i já sama.

4 týdny online programu v pohodovém tempu s podporou FB skupiny si můžete pořídit za zaváděcí cenu 1 450 Kč.

Dal­ší běh kur­zu pro­běh­ne až na jaře 2022.

JDU UKLÍZET PODLE ŽIVLŮ!

Pro­dej­ní for­mu­lář je vytvo­řen v sys­té­mu SimpleShop.cz.

Kdo už Úklid podle živlů absolvoval?

“Náš domov je mno­hem čist­ší, uspo­řá­da­ný, pro­vo­ně­ný a pro­svět­le­ný – zejmé­na ener­ge­tic­ky. Mohu potvr­dit, že úklid pod­le živlů oprav­du fun­gu­je.”

Lea Loren­c­zy­ko­vá, uči­tel­ka www.lealoren.cz

“Hele, já snad ze čte­ní tvých pří­spěv­ků začnu nor­mál­ně uklí­zet! :-)”

Nina Baše, psy­cho­log www.mamaprzyjaciel.pl

“Dnes jsem pod­le živlů uklí­ze­la a nechá­pu – úklid šel lehce, bez odpo­ru a mého vnitř­ní­ho vzte­ká­ní se.”

Jana Svo­bo­do­vá,
mar­ke­tingo­vá kon­zul­tant­ka
marketing-svobodova.cz

“Jolan­ta je jedi­ný člo­věk na svě­te, kte­rý pro mě z úkli­du domác­nos­ti doká­zal udě­lat radost, hru a ješ­tě mu dodal nádech kou­zel.”

Simo­na Šaš­ko­vá,
kouč­ka a men­tor­ka 
www.simonasaskova.cz

Fb: UklidPodleZIVLU

Kontakt

Jolan­ta Balon, Dis.
Tel.: +420 777 637 619 (mes­sen­ger, what­sapp)
E‑mail: Ladenka@uklidpodlezivlu.cz

2020 © Jolan­ta Balon, Dis. | web­de­sign by 1872 snů na míru