Obchodní podmínky

I. Základ­ní usta­no­ve­ní

Tyto vše­o­bec­né obchod­ní pod­mín­ky (dále jen „obchod­ní pod­mín­ky“) jsou vyda­né dle § 1751 a násl. záko­na č. 89/​2012 Sb., občan­ský záko­ník (dále jen „občan­ský záko­ník“).

Jolan­ta Balon, Dis. (pro­vo­zo­va­tel a vlast­ník webo­vých strá­nek Jolan­ta Balon, Dis.)
síd­lo: Za Pís­kov­nou 1173/​1, Pra­ha 8, 184 00
IČ: 73244538
DIČ: Nejsem plát­ce DPH.
Zapsa­ný v živ­nos­ten­ském rejstří­ku Odbo­ru vni­t­ra a živ­nos­ten­ské­ho úřa­du Sta­tu­tár­ní­ho měs­ta Haví­řov 
Tel.: +420 777637619
E‑mail: info@uklidpodlezivlu.cz
www.uklidpodlezivlu.cz

(dále jen „pro­dá­va­jí­cí“)

 1. Tyto obchod­ní pod­mín­ky upra­vu­jí vzá­jem­ná prá­va a povin­nos­ti pro­dá­va­jí­cí­ho a fyzic­ké oso­by, kte­rá uza­ví­rá kup­ní smlou­vu mimo svou pod­ni­ka­tel­skou čin­nost jako spo­tře­bi­tel, nebo v rám­ci své pod­ni­ka­tel­ské čin­nos­ti (dále jen: „kupu­jí­cí“) pro­střed­nic­tvím webo­vé­ho roz­hra­ní umís­tě­né­ho na webo­vé strán­ce dostup­né na inter­ne­to­vé adre­se prostorsebepoznani.cz (dále jen „inter­ne­to­vý obchod“ nebo „AT“).
 2. Usta­no­ve­ní obchod­ních pod­mí­nek jsou nedíl­nou sou­čás­tí kup­ní smlou­vy. Odchyl­ná ujed­ná­ní v kup­ní smlou­vě mají před­nost před usta­no­ve­ní­mi těch­to obchod­ních pod­mí­nek.
 3. Tyto obchod­ní pod­mín­ky a kup­ní smlou­va se uza­ví­ra­jí v čes­kém jazy­ce.

II. Infor­ma­ce o posky­to­va­ných služ­bách a cenách

 1. Infor­ma­ce o služ­bách (dále jen „služ­by“), včet­ně uve­de­ní cen jed­not­li­vých slu­žeb a jejich hlav­ních vlast­nos­tí jsou uve­de­ny u jed­not­li­vých slu­žeb v kata­lo­gu. Ceny slu­žeb jsou uve­de­ny jako kon­co­vé (pro­vo­zo­va­tel není plát­ce daně z při­da­né hod­no­ty). Toto usta­no­ve­ní nevy­lu­ču­je sjed­ná­ní kup­ní smlou­vy za indi­vi­du­ál­ně sjed­na­ných pod­mí­nek.
 2. Veš­ke­rá pre­zen­ta­ce slu­žeb umís­tě­ných v kata­lo­gu je infor­ma­tiv­ní­ho cha­rak­te­ru a pro­dá­va­jí­cí není povi­nen uzavřít kup­ní smlou­vu ohled­ně těch­to slu­žeb.
 3. Pří­pad­né sle­vy z kup­ní ceny slu­žeb nelze navzá­jem kom­bi­no­vat, nedo­hod­ne-li se pro­dá­va­jí­cí s kupu­jí­cím jinak.

III. Objed­náv­ka a uza­vře­ní kup­ní smlou­vy

 1. Nákla­dy vznik­lé kupu­jí­cí­mu při pou­ži­tí komu­ni­kač­ních pro­střed­ků na dál­ku v sou­vis­los­ti s uza­vře­ním kup­ní smlou­vy (nákla­dy na inter­ne­to­vé při­po­je­ní, nákla­dy na tele­fon­ní hovo­ry), hra­dí kupu­jí­cí sám. Tyto nákla­dy se neli­ší od základ­ní saz­by.
 2. Kupu­jí­cí pro­vá­dí objed­náv­ku slu­žeb vypl­ně­ním objed­náv­ko­vé­ho for­mu­lá­ře.
 3. Při zadá­vá­ní objed­náv­ky si kupu­jí­cí vybe­re služ­bu, počet kusů, způ­sob plat­by a doru­če­ní.
 4. Před ode­slá­ním objed­náv­ky je kupu­jí­cí­mu umož­ně­no kon­t­ro­lo­vat a měnit úda­je, kte­ré do objed­náv­ky vlo­žil. Objed­náv­ku ode­šle kupu­jí­cí pro­dá­va­jí­cí­mu klik­nu­tím na tla­čít­ko „OBJEDNAT“. Úda­je uve­de­né v objed­náv­ce jsou pro­dá­va­jí­cím pova­žo­vá­ny za správ­né. Pod­mín­kou plat­nos­ti objed­náv­ky je vypl­ně­ní všech povin­ných úda­jů v objed­náv­ko­vém for­mu­lá­ři a potvr­ze­ní kupu­jí­cí­ho o tom, že se sezná­mil s těmi­to obchod­ní­mi pod­mín­ka­mi.
 5. Nepro­dle­ně po obdr­že­ní objed­náv­ky zašle pro­dá­va­jí­cí kupu­jí­cí­mu potvr­ze­ní o obdr­že­ní objed­náv­ky na emai­lo­vou adre­su, kte­rou kupu­jí­cí při objed­ná­ní zadal. Toto potvr­ze­ní je auto­ma­tic­ké a nepo­va­žu­je se za uza­vře­ní smlou­vy. Aktu­ál­ní obchod­ní pod­mín­ky pro­dá­va­jí­cí­ho jsou vždy zve­řej­ně­né a dostup­né na webo­vých strán­kách www.uklidpodlezivlu.cz. Kup­ní smlou­va je uza­vře­na až po při­je­tí objed­náv­ky pro­dá­va­jí­cím (stav objed­náv­ky: zpra­co­vá­vá se). Ozná­me­ní o při­je­tí objed­náv­ky je doru­če­no na emai­lo­vou adre­su kupu­jí­cí­ho.
 6. V pří­pa­dě, že někte­rý z poža­dav­ků uve­de­ných v objed­náv­ce nemů­že pro­dá­va­jí­cí spl­nit, zašle kupu­jí­cí­mu na jeho emai­lo­vou adre­su pozmě­ně­nou nabíd­ku. Pozmě­ně­ná nabíd­ka se pova­žu­je za nový návrh kup­ní smlou­vy a kup­ní smlou­va je v tako­vém pří­pa­dě uza­vře­na potvr­ze­ním kupu­jí­cí­ho o při­je­tí této nabíd­ky pro­dá­va­jí­cí­mu na jeho emai­lo­vou adre­su uve­de­nou v těch­to obchod­ních pod­mín­kách.
 7. Všech­ny objed­náv­ky při­ja­té pro­dá­va­jí­cím jsou závaz­né. Kupu­jí­cí může zru­šit objed­náv­ku, dokud není kupu­jí­cí­mu doru­če­no ozná­me­ní o při­je­tí objed­náv­ky pro­dá­va­jí­cím. Kupu­jí­cí může zru­šit objed­náv­ku tele­fo­nic­ky na tele­fon­ní čís­lo nebo email pro­dá­va­jí­cí­ho uve­de­ný v těch­to obchod­ních pod­mín­kách.
 8. V pří­pa­dě, že došlo ke zjev­né tech­nic­ké chy­bě na stra­ně pro­dá­va­jí­cí­ho při uve­de­ní ceny, nebo v prů­bě­hu objed­ná­vá­ní, není pro­dá­va­jí­cí povi­nen dodat kupu­jí­cí­mu zbo­ží za tuto zce­la zjev­ně chyb­nou cenu. Pro­dá­va­jí­cí infor­mu­je kupu­jí­cí­ho o chy­bě bez zby­teč­né­ho odkla­du a zašle kupu­jí­cí­mu na jeho emai­lo­vou adre­su pozmě­ně­nou nabíd­ku. Pozmě­ně­ná nabíd­ka se pova­žu­je za nový návrh kup­ní smlou­vy a kup­ní smlou­va je v tako­vém pří­pa­dě uza­vře­na potvr­ze­ním o při­je­tí kupu­jí­cím na emai­lo­vou adre­su pro­dá­va­jí­cí­ho.

IV. Pla­teb­ní pod­mín­ky a dodá­ní zbo­ží

 1. Cenu za služ­by dle kup­ní smlou­vy může kupu­jí­cí uhra­dit bez­ho­to­vost­ně pře­vo­dem na ban­kov­ní účet pro­dá­va­jí­cí­ho:
  • CZK účet: KB, a.s. 115 – 5817330277/​0100 IBAN CZ8620100000002701333499 BIC/​SWIFT FIOBCZPPXXX 
 2. Kup­ní cena je splat­ná do 7 dnů od uza­vře­ní kup­ní smlou­vy.
 3. Záva­zek kupu­jí­cí­ho je uhra­dit kup­ní cenu spl­něn oka­mži­kem při­psá­ní pří­sluš­né část­ky na ban­kov­ní účet pro­dá­va­jí­cí­ho.
 4. Pro­dá­va­jí­cí vysta­ví kupu­jí­cí­mu daňo­vý doklad – fak­tu­ru. Daňo­vý doklad je ode­slán na emai­lo­vou adre­su kupu­jí­cí­ho.

V. Odstou­pe­ní od smlou­vy

 1. Kupu­jí­cí, kte­rý uza­vřel kup­ní smlou­vu, má prá­vo od kup­ní smlou­vy odstou­pit.
 2. Lhů­ta pro odstou­pe­ní od smlou­vy činí 14 dnů ode dne vysta­ve­ní fak­tu­ry.
 3. Kupu­jí­cí nemů­že mimo jiné odstou­pit od kup­ní smlou­vy:
  • u posky­to­va­ných slu­žeb, jestli­že byly spl­ně­ny s jeho před­cho­zím výslov­ným sou­hla­sem před uply­nu­tím lhů­ty pro odstou­pe­ní od smlou­vy a pro­dá­va­jí­cí před uza­vře­ním smlou­vy sdě­lil kupu­jí­cí­mu, že v tako­vém pří­pa­dě nemá prá­vo na odstou­pe­ní od smlou­vy,
  • o dodá­ní digi­tál­ní­ho obsa­hu, pokud nebyl dodán na hmot­ném nosi­či a byl dodán s před­cho­zím výslov­ným sou­hla­sem kupu­jí­cí­ho před uply­nu­tím lhů­ty pro odstou­pe­ní od smlou­vy a pro­dá­va­jí­cí před uza­vře­ním smlou­vy sdě­lil kupu­jí­cí­mu, že v tako­vém pří­pa­dě nemá prá­vo na odstou­pe­ní od smlou­vy,
  • v dal­ších pří­pa­dech uve­de­ných v § 1837 občan­ské­ho záko­ní­ku.
 4. Pro dodr­že­ní lhů­ty pro odstou­pe­ní od smlou­vy musí kupu­jí­cí ode­slat pro­hlá­še­ní o odstou­pe­ní ve lhů­tě pro odstou­pe­ní od smlou­vy.
 5. Odstou­pe­ní od kup­ní smlou­vy může být elek­tro­nic­ky nebo písem­ně. Kupu­jí­cí zašle zprá­vu na emai­lo­vou nebo doru­čo­va­cí adre­su pro­dá­va­jí­cí­ho uve­de­nou v těch­to obchod­ních pod­mín­kách. Pro­dá­va­jí­cí potvr­dí kupu­jí­cí­mu bez­od­klad­ně při­je­tí zprá­vy.
 6. Kupu­jí­cí, kte­rý odstou­pil od smlou­vy, je povi­nen vrá­tit pro­dá­va­jí­cí­mu zbo­ží do 14 dnů od odstou­pe­ní od smlou­vy pro­dá­va­jí­cí­mu. Kupu­jí­cí nese nákla­dy spo­je­né s navrá­ce­ním zbo­ží pro­dá­va­jí­cí­mu, a to i v tom pří­pa­dě, kdy zbo­ží nemů­že být vrá­ce­no pro svou pova­hu obvyklou poš­tov­ní ces­tou.
 7. Odstou­pí-li kupu­jí­cí od smlou­vy, vrá­tí mu pro­dá­va­jí­cí bez­od­klad­ně, nej­poz­dě­ji však do 14 dnů od odstou­pe­ní od smlou­vy, všech­ny peněž­ní pro­střed­ky včet­ně nákla­dů na dodá­ní, kte­ré od něho při­jal, a to stej­ným způ­so­bem. Pro­dá­va­jí­cí vrá­tí kupu­jí­cí­mu při­ja­té peně­že­ní pro­střed­ky jiným způ­so­bem jen teh­dy, pokud s tím kupu­jí­cí sou­hla­sí a pokud mu tím nevznik­nou dal­ší nákla­dy.
 8. Aby byla dodr­že­na lhů­ta pro odstou­pe­ní od smlou­vy, posta­ču­je ode­slat odstou­pe­ní od smlou­vy před uply­nu­tím pří­sluš­né 14 den­ní lhů­ty pro odstou­pe­ní od smlou­vy. V pří­pa­dě odstou­pe­ní od smlou­vy web ÚPŽ vrá­tí bez zby­teč­né­ho odkla­du, nej­poz­dě­ji do 14 dnů ode dne, kdy jí bude doru­če­no ozná­me­ní o odstou­pe­ní od smlou­vy, část plat­by nebo celou plat­bu, kte­ré obdr­že­la od Uži­va­te­le. Vrá­ce­ní pla­teb pro­běh­ne ze stra­ny web ÚPŽ bez­ho­to­vost­ně zaslá­ním pro­střed­ků na účet Uži­va­te­le, kte­rý musí uvést v žádosti o odstou­pe­ní.

VI. Doru­čo­vá­ní

 1. Smluv­ní stra­ny si mohou veš­ke­rou písem­nou kore­spon­den­ci vzá­jem­ně doru­čo­vat pro­střed­nic­tvím elek­tro­nic­ké poš­ty.
 2. Kupu­jí­cí doru­ču­je pro­dá­va­jí­cí­mu kore­spon­den­ci na emai­lo­vou adre­su uve­de­nu v těch­to obchod­ních pod­mín­kách. Pro­dá­va­jí­cí doru­ču­je kupu­jí­cí­mu kore­spon­den­ci na emai­lo­vou adre­su uve­de­nou v jeho objed­náv­ce.

VII. Mimosoud­ní řeše­ní spo­rů

 1. K mimosoud­ní­mu řeše­ní spo­tře­bi­tel­ských spo­rů z kup­ní smlou­vy je pří­sluš­ná Čes­ká obchod­ní inspek­ce, se síd­lem Ště­pán­ská 567/​15, 120 00 Pra­ha 2, IČ: 000 20 869, inter­ne­to­vá adre­sa: https://adr.coi.cz/cs. Plat­for­mu pro řeše­ní spo­rů on-line nachá­ze­jí­cí se na inter­ne­to­vé adre­se http://ec.europa.eu/consumers/odr je mož­né vyu­žít při řeše­ní spo­rů mezi pro­dá­va­jí­cím a kupu­jí­cím z kup­ní smlou­vy.
 2. Evrop­ské spo­tře­bi­tel­ské cen­t­rum Čes­ká repub­li­ka, se síd­lem Ště­pán­ská 567/​15, 120 00 Pra­ha 2, inter­ne­to­vá adre­sa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kon­takt­ním mís­tem pod­le Naří­ze­ní Evrop­ské­ho par­la­men­tu a Rady (EU) č. 524/​2013 ze dne 21. květ­na 2013 o řeše­ní spo­tře­bi­tel­ských spo­rů on-line a o změ­ně naří­ze­ní (ES) č. 2006/​2004 a směr­ni­ce 2009/​22/​ES (naří­ze­ní o řeše­ní spo­tře­bi­tel­ských spo­rů on-line).
 3. Pro­dá­va­jí­cí je opráv­něn k pro­de­ji služ­by na zákla­dě živ­nos­ten­ské­ho opráv­ně­ní. Živ­nos­ten­skou kon­t­ro­lu pro­vá­dí v rám­ci své působ­nos­ti pří­sluš­ný živ­nos­ten­ský úřad.

VIII. Ochra­na dušev­ní­ho vlast­nic­tví

 1. Veš­ke­rý obsah toho­to webu ÚPŽ je chrá­něn v sou­la­du s práv­ní­mi před­pi­sy týka­jí­cí­mi se autor­ské­ho prá­va a dal­ších práv dušev­ní­ho vlast­nic­tví, a jejich výluč­ným nosi­te­lem je vlast­ník webu Jolan­ta Balon, Dis.
 2. Zpří­stup­ně­ním Služ­by Uži­va­te­li nevzni­ká žád­né opráv­ně­ní v sou­vis­los­ti se zachy­ce­ním, zob­ra­zo­vá­ním, roz­mno­žo­vá­ním a roz­ši­řo­vá­ním podo­by, podo­biz­ny, obra­zo­vých sním­ků a obra­zo­vých a zvu­ko­vých zázna­mů týka­jí­cích oso­by (osob), kte­rá vystu­pu­je v rám­ci zpří­stup­ně­né­ho digi­tál­ní­ho obsa­hu v rám­ci Slu­žeb, ani jejich jmé­na, pří­jme­ní, aka­de­mic­ké­ho titu­lu, včet­ně jejich zpra­co­vá­ní a zařa­ze­ní do díla audi­o­vi­zu­ál­ní­ho či k jiným mar­ke­tingo­vým úče­lům. Jaké­ko­li tako­vé vyu­ži­tí je mož­né pou­ze s výslov­ným sou­hla­sem opráv­ně­ných osob ane­bo v sou­la­du s plat­ný­mi práv­ní­mi před­pi­sy.
 3. Uži­va­tel nesmí pou­ží­vat zázna­my na webu ÚPŽ nebo jejich část jinak než pro vlast­ní potře­bu. Zejmé­na je zaká­zá­no, aby Uži­va­tel pou­ží­val tyto data nebo jejich část for­mou šíře­ní a kopí­ro­vá­ní, veřej­nou pro­duk­ci či dal­ší tech­nic­ké zpra­co­vá­ní bez pro­ka­za­tel­né­ho sou­hla­su vlast­ní­ka webu Jolan­ty Balon, Dis.

IX. Závě­reč­ná usta­no­ve­ní

 1. Veš­ke­rá ujed­ná­ní mezi pro­dá­va­jí­cím a kupu­jí­cím se práv­ním řádem Čes­ké repub­li­ky. Pokud vztah zalo­že­ný kup­ní smlou­vou obsa­hu­je mezi­ná­rod­ní prvek, pak stra­ny sjed­ná­va­jí, že vztah se řídí prá­vem Čes­ké repub­li­ky. Tím­to nejsou dotče­na prá­va spo­tře­bi­te­le vyplý­va­jí­cí z obec­ně závaz­ných práv­ních před­pi­sů.
 2. Pro­dá­va­jí­cí není ve vzta­hu ke kupu­jí­cí­mu vázán žád­ný­mi kode­xy cho­vá­ní ve smys­lu usta­no­ve­ní § 1826 odst. 1 písm. e) občan­ské­ho záko­ní­ku.
 3. Všech­na prá­va k webo­vým strán­kám pro­dá­va­jí­cí­ho, zejmé­na autor­ská prá­va k obsa­hu, včet­ně roz­vr­že­ní strán­ky, fotek, fil­mů, gra­fik, ochran­ných zná­mek, loga a dal­ší­ho obsa­hu a prv­ků, nále­ží pro­dá­va­jí­cí­mu. Je zaká­zá­no kopí­ro­vat, upra­vo­vat nebo jinak pou­ží­vat webo­vé strán­ky nebo jejich část bez sou­hla­su pro­dá­va­jí­cí­ho.
 4. Pro­dá­va­jí­cí nene­se odpo­věd­nost za chy­by vznik­lé v důsled­ku zása­hů tře­tích osob nebo v důsled­ku jeho uži­tí v roz­po­ru s jeho urče­ním.
 5. Kup­ní smlou­va včet­ně obchod­ních pod­mí­nek je archi­vo­vá­na pro­dá­va­jí­cím v elek­tro­nic­ké podo­bě a není pří­stup­ná.
 6. Zně­ní obchod­ních pod­mí­nek může pro­dá­va­jí­cí měnit či dopl­ňo­vat. Tím­to usta­no­ve­ním nejsou dotče­na prá­va a povin­nos­ti vznik­lá po dobu účin­nos­ti před­cho­zí­ho zně­ní obchod­ních pod­mí­nek.

Tyto obchod­ní pod­mín­ky nabý­va­jí účin­nos­ti 01. 01. 2021.