Úklid podle živlů

Pečujte o svůj domov
s radostí a lehkostí

Domov je vaším zrca­dlem. Jak se cítí­te doma, tak pro­ží­vá­te i svůj život. Vní­má­te-li doma har­mo­nii, pro­mít­ne se i do vaše­ho osob­ní­ho a pra­cov­ní­ho živo­ta. A nao­pak, pokud jste obklo­pe­ni nepo­řád­kem, stej­ný zma­tek se ode­hrá­vá i ve vaší hla­vě.

Jak vnímáte svůj domov právě teď?

  • Cítí­te se zahl­ce­ná?
  • Vlád­ne u vás doma cha­os?
  • Přes­to­že se inspi­ru­je­te v úkli­do­vých sku­pi­nách a oprav­du se sna­ží­te, není to na sta­vu ani ener­gii vaše­ho domo­va znát?
  • Chtě­la bys­te trá­vit čas jinak, než pře­mýš­le­ním nad úkli­dem nebo výčit­ka­mi, co jste dnes zase nezvlád­la?

PROČ UKLÍZET PODLE ŽIVLŮ?

Pro­bu­dí ve vás při­ro­ze­nou moti­va­ci pečo­vat o svůj domov.

Uklí­ze­ní vás bude více bavit a udě­lá­te si díky němu i vět­ší pořá­dek ve svém živo­tě.

Zís­ká­te pře­hled o prou­dí­cí ener­gii, kte­rá vám pomů­že uklí­zet s vět­ší leh­kos­tí a rados­tí.

Žád­né pev­né sezna­my, svo­bod­ně se roz­hod­ne­te, co v daný den ukli­dí­te.

Proč vám mohu pomoci?

Jsem Jolan­ta Balon, expert­ka na úklid, autor­ka pro­jek­tu Úklid pod­le živlů a jeho prů­vod­ky­ně Laděn­ky. Jsem také léči­tel­ka, kte­rá doká­že vyla­dit jem­né vib­ra­ce v těle, stej­ně jako pro­stor.

Díky 10leté pra­xi a vědo­mé­mu roz­ví­je­ní této vro­ze­né schop­nos­ti – ladit duše, posky­tu­ji svým kli­en­tům sil­né trans­for­mač­ní změ­ny, zvy­šu­ji jejich osob­ní vib­ra­ce, což jim do živo­ta při­ná­ší zlep­še­ní zdra­vot­ní­ho sta­vu, zkva­lit­ně­ní part­ner­ských i rodin­ných vzta­hů, ale také pra­cov­ní úspě­chy. Vyla­dit se dá oprav­du vše, pro­to si říkám ŽIVÁ LADIČKA.

…a jsem živel!

Jolanta ladí

Laděnka radí

Laděnka
expertka na živly

Všimly jste si, že někte­ré dny pere­te nebo myje­te nádo­bí, ani o tom neví­te, a jiné se odhod­lá­vá­te k vysá­vá­ní celý den? Že někdy umy­je­te okna, vypere­te záclo­ny, a ješ­tě vytře­te pod­la­hu, ale jin­dy se vám nechce ani vařit? Nemů­že za to vaše lenost, ani dvo­ji­tá káva, ale aktu­ál­ní nasta­ve­ní jed­no­ho ze čtyř živlů!

Stej­ně jako naše (pra)babičky vyme­ta­ly svět­ni­ce v urči­té dny a myly okna v jiné, i my může­me čer­pat z pří­rod­ních záko­nů a usnad­nit si tak péči o náš domov.

Nau­čím vás, jak se zori­en­to­vat v lunár­ním cyk­lu a správ­ně pou­ží­vat moc čtyř pří­rod­ních živlů, aby vás úklid začal bavit. Spo­leč­ně vne­se­me do vaše­ho úkli­du leh­kost, ale záro­veň i řád, kte­rý zohled­ní vaši kre­a­ti­vi­tu. Vždy se svo­bod­ně roz­hod­ne­te, co v daný den ukli­dí­te nebo nao­pak nechá­te na příští vhod­nou chví­li. Pro­ve­du vás úkli­dem tak, aby se pro vás stal oblí­be­nou sou­čás­tí živo­ta.

Časté otázky

Máte dal­ší otáz­ky? Ptej­te se!
Jolan­ta a Laděn­ka vám rády odpo­ví!

}

Kolik času denně zabere Úklid podle živlů?

Čas, kte­rý věnu­je­te úkli­du, je čis­tě na vás. Já vám ráda poskyt­nu infor­ma­ce a rady ohled­ně vhod­né oblas­ti a způ­so­bu úkli­du pro kaž­dý den, aby se vám snad­no uklí­ze­lo a výsled­ky byly vidi­tel­né. Ale vy se sama kaž­dý den roz­hod­ne­te, kolik času může­te a chce­te úkli­du věno­vat. Pokud vám někdy vyjde jen 5 minut a jin­dy více než hodi­na, je to úpl­ně v pořád­ku.

Je Úklid pod­le živlů vhod­ný i pro mě, když úklid oprav­du nesná­ším a nemám na něj moc času?

Z mé zku­še­nos­ti se při dodr­že­ní jed­no­du­chých prin­ci­pů ženám poved­lo nechuť k úkli­du postup­ně odstra­nit. A s čím vět­ší rados­tí k němu při­stu­po­va­ly, tím byly i efek­tiv­něj­ší a ve výsled­ku zvládly za krat­ší čas domov ukli­dit lépe než před­tím.

Domů nám cho­dí paní na úklid, ale přes­to jsou prů­běž­né domá­cí prá­ce na mně. Najdu si v tom­to kon­cep­tu pro sebe něco uži­teč­né­ho?

Přes­to­že vám může paní na úklid péči o domác­nost znač­ně uleh­čit, tep­lo domo­va stá­le tvo­ří „paní domu“ a je tak na vás, s jakou ener­gií bude­te dělat zby­lé prá­ce. S vyu­ži­tém Úkli­du pod­le živlů si může­te nasta­vit i pro­voz­ní úklid tak, aby byl pro vás co nej­pří­jem­něj­ší a nej­e­fek­tiv­něj­ší.

Nevě­řím na ast­ro­lo­gii a nejsem fanouš­kem spi­ri­tu­ál­ní­ho roz­jí­má­ní, úklid je čis­tě prak­tic­ká věc, bude mi ten­to styl sedět?

Jsme sou­čás­tí svě­ta, kde ryt­mus a tem­po udá­vá pří­ro­da. Při­způ­so­be­ním se a nala­dě­ním se na prin­cip cyk­lič­nos­ti ovliv­ňu­je­me naše zdra­ví, fyzic­kou i dušev­ní rov­no­váhu. Nikdy není poz­dě pro­bu­dit v sobě živel. Co tře­ba úkli­dem domác­nos­ti? Prak­tic­ké tipy a návo­dy vám ráda poskyt­nu.

Úklid v domě… cesta k sobě.

Zaujal vás Úklid podle živlů a chcete doporučit české ekologicky šetrné úklidové prostředky?

Fb: UklidPodleZIVLU

Kontakt

Jolan­ta Balon, Dis.
Tel.: +420 777 637 619 (mes­sen­ger, what­sapp)
E‑mail: Ladenka@uklidpodlezivlu.cz

2020 © Jolan­ta Balon, Dis. | web­de­sign by 1872 snů na míru